Menu
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Jan Herout
advokát

Poskytované služby
Právní služby

Jaké právní služby poskytujeme?

Naše advokátní kancelář je oprávněna soustavně a za úplatu poskytovat právní služby, a to ve všech věcech a všech právních oborech.

OBČANSKÉ PRÁVO

Odvětví občanského práva zahrnuje především právo vlastnické (práva a povinnosti vlastníků a spoluvlastníků, nabývání a pozbývání vlastnictví, ochrana vlastnictví, věcná břemena), právo obligační (smlouvy kupní, darovací, směnné, nájemní apod.), delikty (náhrada škody, bezdůvodné obohacení), dědické právo (nabývání dědictví, dědické tituly (závěť nebo zákon), možnost vydědění, způsob nabytí dědictví, ochrana oprávněného dědice), právo duševního vlastnicví (autorské právo, právo vynálezcké, právo patentové), občanské soudní řízení.

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo spadá do odvětví práva občanského, je však specifické tím, že upravuje vztahy mezi manžely (vznik a zánik manželství, vztahy při trvání manželství - společné jmění manželů), vztahy mezi rodiči a dětmi a ostatními příbuznými (vzájemná vyživovací povinnost, určení otcovství), náhradní rodinná výchova (osvojení zrušitelné a nezrušitelné, pěstounská péče, svěření do výchovy jiného).

TRESTNÍ PRÁVO

V oblasti trestního práva Vám naše advokátní kancelář může pomoci zejména s právní pomocí při přípravě a podání trestního oznámení, s obhajobou v přípravném trestním řízení, s obhajobou před soudem I. stupně a před odvolacím soudem, s obhajobou v řízení o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení), se sepisem dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání, s podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody, s podmíněným upuštěním od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.

OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo se zabývá obchodními korporacemi, jimiž jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo.

ÚSTAVNÍ PRÁVO

Zatupování při podávání návrhů a ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR v Brně, jakož i přítomnost u samotného jednání u tohoto soudu.

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Můžeme Vás zastupovat při prosazování Vašich práv, právem chráněných zájmů a povinností fyzických a právnických osob týkající se správního práva a správního soudnictví, především ve stavebním, katastrálním či v obecném řízení dle správního řádu. Zatupování při projednávání správních deliktů zejména před komisemi pro projednávvání přestupků podle přestupkového zákona.

FINANČNÍ PRÁVO

Pomůžeme Vám v odvětví práva finančního, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Finančněprávní instituty jsou především rozpočty, daně, poplatky, clo, úvěr, měna a devizové hospodářství a finanční trh.

EVROPSKÝ SOUD

Následující písemnosti týkající se Evropské soudu pro lidská práva pro Vás vypracujeme nebo Vám je vypracovat pomůžeme: Stížnost podle čl. 34 Úmluvy, Vyjádření stěžovatele ke stanovisku vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti, Smírné urovnání záležitosti podle čl. 38 Úmluvy, Žádost o postoupení případu velkému senátu podle čl. 43 odst. 1 Úmluvy, Žádost o přiznání spravedlivého zadostiučinění podle čl. 41 Úmluvy.

Personální složení advokátní kanceláře.

 • JUDr. Jan Herout advokát
  Vzdělání:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (rok dokončení: 1972)
  Odborná praxe:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (rok dokončení: 1972)
  • 1989 - 1993 Okresní prokuratura Jihlava, prokurátor
  • od 1994 Advokátní kancelář JUDr. Jan Herout, advokát
 • Mgr. Jana Krausová advokátka
  Vzdělání:
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (rok dokončení: 2005)
  Odborná praxe:
  • od 2005 do 2011 advokátní koncipientka Advokátní kanceláře JUDr. Jana Herouta
  • od roku 2011 advokátka

 • Mgr. Jan Herout advokátní koncipient
  Vzdělání:
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (rok dokončení: 2008)
  Odborná praxe:
  • od 2008 advokátní koncipient Advokátní kanceláře JUDr. Jana Herouta


VÝŠE ODMĚNY

Kolik za naše služby zaplatíte?

Zásadně se odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí smlouvou advokáta s klientem. Pouze pokud není odměna sjednána touto smlouvou, řídí se mimosmluvní odměnou určenou ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) v platném znění.

Hodinová sazba

1000

za hodinu

 • Výše odměny se může lišit podle povahy právního problému.
 • Vhodné v případě, že zjišťujete právní povahu svého problému.

Smluvní odměna

Dohodou

průběžně

 • Odměna je stanovena dohodou za právní řešení celého problému.
 • Obvykle je tato odměna zálohovaná podle vykonané práce.

Paušální odměna

Dohodou

měsíčně

 • Výše měsíční odměny záleží především na požadavcích klienta.
 • Vhodné finanční řešení především pro osoby podnikající.

Tarifní odměna

177/96 Sb.

za úkon

 • Advokátní tarif se použije, pokud není stanovena odměna dohodou.
 • Obvykle se používá především ve věcech v oblasti trestního práva.
Faq

Otázky a odpovědi.

Níže naleznete často pokládané dotazy našimi klienty.

Musím se před návštěvou Vaší kanceláře objednávat?

Ačkoliv to není podmínka Vaší návštěvy, je lepší se předem objednat. Nemáme konkrétní přesný denní čas, kdy jsme přítomni v kanceláři a bez objednání by se Vám mohlo stát, že se Vám nebude moci nikdo věnovat.

Co bude vše ke konzultaci potřebovat?

Nejlépe je, když donesete všechny dokumenty, které se daného případu týkají. Po posouzení donesených dokumentů Vás případně požádáme o předložení dalších písemností.

Jak dlouho trvá od podání návrhu, než bude soudem vydán pravomocný rozsudek?

Na tuto otázku bohužel nelze odpovědět. Záleží na konkrétním případě. Můžete se pohybovat od několika měsíců po několik let.

Mohu se na Vás obrátit i s převodem nemovitostí (darování, koupě apod.)?

Samozřejmě můžete. Více informací se dozvíte na našich jiných stránkách.

Kontakt

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat?

Naše kancelář využívá všechny moderní prostředky komunikace. Stačí si jen vybrat.

Sídlo

Masarykovo náměstí 3
586 01 Jihlava

E-mail

Kancelář:
kancelar@herout-advokat.cz
JUDr. Jan Herout:
judrherout@herout-advokat.cz
Mgr. Jana Krausová:
krausova@herout-advokat.cz
Mgr. Jan Herout:
mgrherout@herout-advokat.cz

Telefon

Kancelář:
567 306 663
JUDr. Jan Herout:
602 778 986
Mgr. Jana Krausová:
608 887 026
Mgr. Jan Herout:
602 305 388

Datová schránka

JUDr. Jan Herout: ID schránky: u2xhjgf
Mgr. Jana Krausová: ID schránky: 5jug5wt